برگزاری جلسه آموزش خانواده

برگزاری کارگاه آموزش خانواده با موضیت تربیت جنسی 
ویژه خانواده های دانش‌اموزان دوره اول (شنبه 16 اردیبشهت ماه1402 )
 
موضوعات
وظایف والدین در تربیت جنسی 
تربیت جنسی و هویت جنسی
رفتار جنسی نرمال و...